لوگو دکتر تولیت

لیفت صورت و گردن

دکتر خوب برای جراحی لیفت گردن

دکتر خوب برای جراحی لیفت گردن

اهداف جراحی لیفت گردن با افزایش سن، تاثیر نیروی جاذبه، عوانل ژنتیکی، استرس و شرایط فیزیکی ممکن است پوست ناحیه شل شده